Kommuner

Hur står det till med tillgängligheten i Stockholm?

Tillgängligheten i Stockholms stad är en omdiskuterad fråga. Redan 1998 beslutade kommunfullmäktige om att tillgängligheten skulle förbättras i Stockholm.   Målet var att i princip alla brister som fanns i tillgängligheten när det gäller utemiljön och i stadens egna fastigheter skulle vara avhjälpta senast år 2010, och att Stockholm då skulle bli världens mest tillgängliga huvudstad. Det avsattes 100 miljoner årligen till det så kallade tillgänglighetsprojektet som avslutades 31 december 2010. I tillgänglighetsprojektet fanns ett särskilt kansli kopplat. En bok har också tagits fram om projektets arbete. När tillgänglighetsprojektet avslutades beslutades istället att med att göra Stockholm tillgängligt ska vara en naturlig del i verksamheten hos stadens nämnder och bolag istället för särskilt projekt. Borgarrådet Ewa Samuelsson (KD), fick ett ansvar för tillgänglighetsfrågorna. Frågan är hur det ser ut idag?

Att mäta hur tillgängligheten ser ut och jämföra med t ex andra kommuner är inte helt enkelt. Dock kan man utläsa en del i undersökningar som Myndigheten för delaktighet gör av kommunernas tillgänglighetsarbete. De områden myndigheten har samlat in information om är:

  • Arbetsmarknad
  • Fysisk tillgänglighet
  • Idrott
  • Kultur
  • Utbildning
  • Transport

Inom varje område har kommunerna fått en enkät och svarat på ett antal frågor. Dessa svar har poängsatts 0, 1, 2 eller 3 poäng. Därefter har den sammanlagda poängen räknats ut och en procentsiffra har räknats ut i jämförelse med maximal antal poäng. Resultaten har samlats i en särskild databas, kollalaget.mfd.se. Tyvärr är inte särskilt enkelt att använda databasen, bla för att det går inte att jämföra mer än två kommuner i taget. För att göra andra jämförelser med fler kommuner så måste man  plocka ut aktuell statistik manuellt. En annan begränsning är att alla kommuner har inte svarat på alla enkäter. Stockholms stad har t ex inte svarat på enkäten om Arbetsmarknad eller Utbildning. I de fall enkäterna har besvarats har flera frågor besvarats med Vet ej. T ex så vet Stockholms stad inte själva om de ställer krav på fysisk tillgänglighet vid upphandlingar, hur stor andel av bristerna i den fysiska tillgängligheten som har åtgärdats i inventerade verksamheter, såväl kommunala som privata eller om ”Snöröjer kommunen vägen till och från busshållplatser så att alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, kan komma fram till hållplatsen?”.

Dock så ger ändå undersökningen en bild av hur kommunerna arbetar med att förbättra tillgängligheten liksom hur de förhåller sig till varandra. I undersökningen har Stockholm hamnat på följande plats i undersökningarna.

  • Fysisk tillgänglighet – plats 56 (171 kommuner besvarade enkäten)
  • Idrott – plats 8 (188 kommuner besvarade enkäten)
  • Kultur – plats 7 (188 kommuner besvarade enkäten)
  • Transport – plats 9 (av 18 svarande regionala kollektivtrafikmyndigheter)

Att göra en jämförelse med alla kommuner kan dock vara orättvist då skillnaderna i förutsättningar mellan Stockholm och mindre kommuner är betydande, därför har jag tagit ut statistik för de tio största kommunerna i Sverige för områdena Fysisk tillgänglighet, Idrott och Transport. Stockholm har, som sagt, inte svarat på enkäterna för Arbetsmarknad eller Utbildning. Enkäten Kultur svarade Stockholm på men inte så många av de övriga storkommunerna. Dock så hamnar Stockholm relativt högt totalt, sjunde bästa kommun. Dock finns det en del märkligheter i svaret för kulturområdet, t ex så saknar staden mätbara mål för tillgängligheten inom kulturen och därför görs inte någon uppföljning. Staden har heller ingen koll på tillgängligheten för fritidsgårdar. I övrigt klarar sig Stockholm bäst i tillgänglighetsarbetet för Idrott och mindre bra i grenen Fysisk tillgänglighet – det som man kunde ha förväntat sig var paradgrenen för staden….

Här följer några diagram, samt tabeller för synskadade.

 

Fysisk tillgänglighet

Diagram fysisk tillgänglighet

 

Norrköping och Jönköping svarade inte på enkäten.

 Kommun Andelssvar
Luleå  91%
Linköping  74%
Malmö  73%
Västerås  71%
Helsingborg 71%
Göteborg  68%
Uppsala 59%
Stockholm 55%
Örebro 47%
Norrköping 0%
Jönköping 0%

Idrott

Diagram över tillgänglighet idrott

Örebro svarade inte på enkäten.

 Kommun Andelssvar
Jönköping 85%
Stockholm 64%
Göteborg 51%
Linköping 46%
Helsingborg 46%
Uppsala 39%
Västerås 31%
Malmö 26%
Norrköping 18%
Örebro 0%

Transport

Diagram över tillgängligheten inom transortområdet

 

Kommun  Andelssvar
Sörmland 83%
Göteborg 81%
Linköping 67%
Norrköping 67%
Stockholm 60%
Malmö 58%
Helsingborg 58%
Örebro 53%
Västerås 50%
Uppsala 36%
Jönköping 0%

 

Tycker ni att statistiken ger en rättvisande bild av hur tillgänglighetsarbetet går i Stockholm?

Annonser