Varför Barnkonvention är mer känd än konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

När man kommer i kontakt med området mänskliga rättigheter så är det alldeles uppenbart att FN:s barnkonvention  (CRC)är betydligt mer känd än FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Det påverkar givetvis också genomslaget. Skillnaderna mellan konventionerna går att konstatera på många sätt. Att googla på barnkonventionen ger 419 000 träffar och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 50 400 träffar. En sökning på DN.se ger 368 jämfört med 4 träffar. En sökning på Sveriges samlade universitets- och högskolebibliotek (www.libris.kb.se) ger 383 respektive 5 träffar.  Antalet högskoleuppsatser (www.uppsatser.se) 174 mot 1. Område efter område ger samma resultat. EN förklaring till detta kan vara att Barnkonventionen är äldre, 25 år respektive 7 år, och därmed hunnit bli mer inarbetad. Frågan är om det räcker som förklaring? Det kan då vara intressant att se vilka insatser som har gjorts för att sprida information om konventionerna och vilka resurser som har ställts till förfogande.

I princip finns två viktiga finansieringskällor för spridning av kunskap och information om konventionerna. Den första är Arvsfonden som ger bidrag till organisationer utifrån ansökningar. Av den statistik som finns tillgänglig, dels på arvsfondens webbplats och dels på de årliga skrivelserna från regeringen till riksdagen framgår hur många projekt och hur mycket medel som beviljats för respektive område. Det framgår då att under åren 2008-2012 har arvfonden satsat 114 miljoner kronor till 115 projekt som handlar om information och tillämpning av Barnkonventionen. Under samma tid hade arvsfonden satsat 43 miljoner kronor på 35 projekt som handlar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den andra finansieringen är från regeringen via budgetpropositionen. Här är skillnaderna betydligt större. När det gäller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fick Handisam 2010 ett uppdrag att sprida information till kommuner och landsting. För detta uppdrag fick myndigheten 2 miljoner kronor. Det genomfördes 11 konferenser med 607 deltagare. Totalt uppskattar Handisam att de genom informationsinsatserna nådde 4300 kommunala tjänstemän och politiker. För Barnkonventionen finns sedan 2005 särskilda medel avsatta: anslagsposten Insatser för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Det fanns dock medel avsatta även tidigare 7,5 Mkr under andra anslagsposter. Under åren 2008-2012 har regeringen avsatt sammanlagt 82 miljoner kronor för genomförandet av Barnkonventionen.

Slår man ihop dessa siffror för tidsperioden blir resultatet: Barnkonventionen 196 Mkr, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 45 Mkr.

196-45 kan benämnas som basketbollsiffror…

Resurser satsade på CRPD och CRC

Dessutom kan man värt att titta hur det gick till när Barnkonventionen var ny. Under perioden 1990-93 avsatte dåvarande regeringen 30 miljoner kronor (cirka 45 miljoner kronor i dagens penningvärde) ur Arvsfonden till organisationerna för att ge möjlighet att sprida kunskap om barnkonventionens bestämmelser och principer. På den tiden kunde regeringen dock styra över Arvsfondens resurser på ett sätt som inte är möjligt idag. 1996 gjordes ytterligare en stor satsning på information om Barnkonventionen. Pengarna fördelades till olika frivilligorganisationer som sin tur erbjöd kurser till olika personalkategorier som arbetar med barn. 57 lokala projekt genomfördes i cirka 200 kommuner. Cirka 1200 insatser i form av utbildningar och konferenser genomfördes som nådde 48 000 personer.

Det kan med andra ord ha sina orsaker till att Barnkonventionen har blivit mer känd och därmed att genomslaget har blivit därefter…

edit 1: Min poäng med inlägget är inte att ställa konvention mot konvention, utan att visa att konventionen för personer med funktionsnedsättning inte har fått resurser för information och implementering på motsvarande sätt som Barnkonventionen.

Annonser

One comment

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s